Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC przez zbywcę?

Zbywca ma obowiązek pisemnego powiadomienia ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności. Do momentu powiadomienia ubezpieczyciela obie strony odpowiadają za zapłatę należnej składki.

W celu powiadomienia Ubezpieczyciela przez zbywcę należy uzupełnić i podpisać formularz wypowiedzenia oraz wysłać wypełniony formularz listem poleconym na adres właściwego, Towarzystwa Ubezpieczeniowego, przesłać wypowiedzenie drogą mailową lub skontaktować się bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Jednocześnie przypominamy o wyrejestrowaniu pojazdu w wydziale komunikacji.