Baza wiedzy

Prawo budowlane oraz inne przepisy prawa określają konieczność przeprowadzania regularnych przeglądów technicznych instalacji elektrycznych (co 5 lat), kominowych, wentylacyjnych oraz instalacji gazowych (raz do roku).

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC może nastąpić na kilka sposobów…

Jeśli dotychczasowe ubezpieczenie zostało odnowione automatycznie, to zawierając nowe ubezpieczenie można wypowiedzieć ubezpieczenie zawarte automatycznie, do którego zgodnie z Ustawą z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK jest zobowiązany dotychczasowy Ubezpieczyciel.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC może nastąpić: w formie pisemnej wysłane listem poleconym lub drogą mailową wraz z kontaktem z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Zbywca ma obowiązek pisemnego powiadomienia ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności. Do momentu powiadomienia ubezpieczyciela obie strony odpowiadają za zapłatę należnej składki.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym, obowiązek ten reguluje Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Ubezpieczenie OC powinno zostać zawarte najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

Suma gwarancyjna to suma ubezpieczenia OC, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Umowa OC zawierana jest na okres 12 miesięcy.

Najwyższa opłata karna za brak polisy OC dotyczy właścicieli pojazdów, którzy nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej dłużej niż 14 dni. Wysokość opłat zależy także od rodzaju pojazdu: